top of page

Algemene voorwaarden en privacystatement

De duur van de groeps tekenlessen is anderhalf uur. Workshops en trainingen zijn variabel. Tekentherapie sessies voor volwassenen max. 1 ½ uur, kinderen max. 1 uur. 

Het lesgeld voor een cursus (of de eerste termijn) dient voor aanvang van de eerste les, na ontvangst van de factuur, te zijn voldaan. Indien de factuur niet is betaald kan de cursist niet deelnemen aan de cursus. Het is mogelijk om kosteloos het lesgeld in twee termijnen te voldoen. Voor privé tekenlessen en therapie sessies geldt: betaling na ontvangst van de factuur. Betalingstermijn 14 dagen. Bij te late betaling kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.

Als de cursist voortijdig stopt met de cursus, blijft de betalingsplicht bestaan. Bij ziekte of andere onvermijdelijke omstandigheden wordt door Tekencompas, samen met de cursist naar een oplossing gezocht.

Therapie sessies en privé lessen dienen ten minste 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij niet, of te laat afbellen wordt het sessie tarief in rekening gebracht. Bij ziekte of andere onvermijdelijke omstandigheden kan de afspraak in overleg worden verplaatst naar een later tijdstip. 

Bij afzeggen van de kant van Tekencompas zal altijd een vervangende les of sessie aangeboden worden.

Tekentherapie is een complementaire therapie. Zo nodig zal ik u doorverwijzen naar specialist of huisarts. Om  goed op de hoogte te zijn van medische zaken heb ik een HBO studie Medische Basiskennis en HBO Psychosociale Basiskennis gevolgd. Hiervoor heb ik mijn diploma's  behaald en volg ik regelmatig nascholingen. 

Voor trainingen en workshops worden, na een oriëntatiegesprek, afspraken gemaakt over locatie, hoeveel personen, betalingen, welke zaken inclusief/exclusief zijn, doelen, materialen, etc. Deze afspraken worden opgenomen in een contract. Ook wordt een aanbetaling gevraagd met oog op inkopen van materialen.

Tekencompas kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade aan kleding, eigendommen, eventuele andere persoonlijke schade voortvloeiend uit de tekenlessen, schilderlessen, workshops, trainingen, tekentherapie of coaching, noch voor eventueel door een cursist/cliënt veroorzaakte schade.

De tarieven voor tekenlessen en tekentherapie zijn altijd inclusief materialen, koffie, thee, limonade en BTW. Uitsluitend voor tekentherapie is vergoeding van de zorgverzekering mogelijk. Meer hierover op de pagina Tekentherapie. 


De praktijkruimte/atelier bevindt zich op de tweede verdieping. Cliënten/cursisten worden geacht zelfstandig trap te kunnen lopen. In bijzondere gevallen kan de les/sessie op de begane grond worden gegeven.

De cursist/cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden en privacystatement door betaling van de factuur.

Met het oog op de voortdurende verbetering en bevordering van vakbekwaamheid in de beroepsuitoefening is Tekencompas geregistreerd en aangesloten bij de beroepsvereniging Tekentaal: www.tekentaal.nl. Ik neem regelmatig deel aan nascholingen, intervisie en supervisie. 

Ik ben aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie SCAG. Mochten er zich problemen voordoen tussen cliënt /klant en  therapeut, en er onderling niet tot een bevredigende oplossing wordt gekomen, dan kan de cliënt/klant zich richten tot de beroepsvereniging Tekentaal. Deze zullen bemiddelen en zo nodig een klachtenfunctionaris inschakelen. www.tekentaal.nl.

 
Privacyverklaring Tekencompas maart 2018
 

Tekencompas legt de volgende persoonsgegevens vast in de cliëntendossiers:
 

Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en)

Geboortedatum van de cliënt(en)

Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en)

 

Bij minderjarige cliënten:
 

Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders

 

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:
 

Huisarts;

School van de minderjarige cliënt

 

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

 

Godsdienst of levensovertuiging;

Gezondheid;

Zaken m.b.t. de seksualiteit;

Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.

Foto’s van tekeningen en schilderijen  

 

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt:

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn
Beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk.
Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met
persoonsgegevens:

 

1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van
vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor kinderen geldt de bewaarplicht 20 jaar vanaf het moment dat het kind 18 jaar is geworden.  

3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een
geheimhoudingsplicht.
Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht
gebonden.

5. Minderjarigen
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s)
met gezag toe.
Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling.
Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht
voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is
dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt.
Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de
geheimhouding.


Tekencompas informeert cliënten op de volgende manieren:

 

Ik informeer de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake.

In de behandelovereenkomst wordt verwezen naar de privicyverklaring op de website www.tekencompas.nl.

Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de

Wkkgz en de beroepscode.  

Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot

het vastleggen van gegevens in een dossier.  


De gegevens zijn toegankelijk voor de volgende personen:
 

Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.

Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Voor vervanging en/of na beëindiging van mijn praktijk heb ik afspraken gemaakt met een collega therapeut en met haar een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

 

Tekencompas heeft de dossiers op de volgende wijze beveiligd:
 

Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.

Ik werk met een digitaal cliëntendossier dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord.

Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden.

Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is.  

 


Tekencompas heeft kennis genomen van hoe te handelen in geval van een datalek.
 

Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden bij de Autoriteit persoonsgegevens en zal daar naar handelen

 

Tekencompas bewaart de volgende persoonsgegevens van cliënten die alleen lessen volgen:
Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en geboortedatum. Bij kinderen ook gegevens
van de beide ouders. Deze gegevens zijn op dezelfde wijze beveiligd als bij de gegevens van de cliëntendossiers ,
zoals hierboven beschreven.  
Hoogland,    9 maart 2018                       I.A. Stremmelaar 

bottom of page